Szkoła podstawowa nr 1

e-mail: sekretariat@sp1zolynia.pltel. (17)2243012

Organy statusowe

Nasza szkoła

Informacje

Nasi uczniowie

Archiwum

Strona główna

"NIE ZMUSZAJMY DZIECI DO AKTYWNOŚCI
LECZ WYZWALAJMY AKTYWNOŚĆ,
NIE KAŻMY MYŚLEĆ
LECZ TWÓRZMY WARUNKI DO MYŚLENIA."

JANUSZ KORCZAK     PLAN PRACY ŚWIETLICY

 REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ W ŚWIETLICY

 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SP NR 1 W ŻOŁYNIGodziny pracy świetlicy szkolnej

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
OpiekunsalaOpiekunsalaOpiekunsalaOpiekunsalaOpiekunsala
7:00-8:00A.M4A.M4A.M4A.M.4A.M4
8:00-9:00 A.M4A.MB/4A.M.B/4
11:40-12:45J.P.4K.N.14J.P.4 J.P.14
12:45-13:40J.P./A.M.4/14/BJ.P./A.M.14/13J.P./A.M.4/BJ.P./A.M.4/14J.P./A.M.14/4
13:40-14:35J.P.4J.P.14J.P.4J.P.4J.P.4
14:35-15:30J.P.4J.P.4/14J.P.4J.P.4J.P.4

A.M - p. Aneta Makiel-Dudek

J.P. - p. Joanna Pac

K.N. - p. Katarzyna Nicpoń

B - bibliotekaSwoimi działaniami świetlica obejmje wszystkich uczniów w szkole. Dla dzieci z klas I - III codziennie organizowane są zajęcia według planu pracy.

Świetlica spełnia funkcję wychowawczą, opiekuńczą, dydaktyczną, społeczną, wspomagającą, organizacyjną.

Funkcjonuje ona w godzinach 7:00 - 8:55 i 11:40 - 15:00. Zajęcia odbywają się w dwóch salach: klasopracowni sztuki nr 4 i rytmiki nr 14.

Kadrę pedagogiczną stanowią pani Joanna Pac i pani Aneta Makiel - Dudek.

W statucie szkoły znajdują się zapisy na temat jej działalności (cele, organizacja, zadania).

W świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:

 • rozwijające umiejętności manualne(zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, dzierganie, origami itp.)

 • rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie wierszy, prozy, prasy)

 • wzbogacające posiadane wiadomości (czytanie książek, posługiwanie się słownikami, rozmowy i pogadanki, gry dydaktyczne i edukacyjne)

 • kształtujące umiejętności (wypowiadanie się na dany temat, pogadanki, zabawy typu "dokończ zdanie", "nazwa na daną literę", itp.)

 • kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie krzyżówek, odgadywanie rebusów i zagadek, gry dydaktyczne, układanki, odrabianie prac domowych)

 • wzbogacające ekspresję twórczą (zabawy tematyczne, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne)

 • kształtujące ekspresję ruchową i zwiększające sprawność fizyczną (gry i zabawy zręcznościowe)

Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej co jest największym atutem spędzania wolnego czasu.A Tak Wygląda Nasza Praca ;-)

           

           

           

Do góry   
REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ W ŚWIETLICY

 1. Samodzielnie przychodzę do świetlicy po skończonych lekcjach.

 2. Zgłaszam nauczycielowi każde wyjście z sali, nie oddalam się od grupy w czasie zabaw na podwórku szkolnym.

 3. Przestrzegam zasad bezpiecznego zachowania się. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.

 4. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam - nie używam przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywam, nie obrażam, nie wyśmiewam.

 5. Biorę aktywny udział w zajęciach.

 6. Staram się cicho pracować i bawić.

 7. Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się je jak najlepiej wykonać.

 8. Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie.

 9. Dbam o ładny wygląd sal, nie niszczę gier i sprzętu. Szanuję cudzą i swoją własność.

 10. Dbam o porządek w sali. Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje otoczenie.

Do góry   
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DZIAŁAJĄCEJ W SP NR 1 W ŻOŁYNI


Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo - opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

 2. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy(modyfikowany w miarę potrzeb) na początku roku szkolnego i zatwierdzany przez Dyrektora szkoły, przedstawiany jest do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

Cele i zadania świetlicy

 1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
  • Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań.
  • Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
  • Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
  • Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
  • Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
  • Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
  • Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.

 2. Do zadań świetlicy należy:
  • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy;
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
  • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
  • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
  • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
  • rozwijanie samodzielności i samorządności;
  • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
  • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

Organizacja pracy świetlicy

 1. Świetlica jest czynna w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.

 2. Uczniowie przebywają w świetlicy od godz. 7:00 - 16:00

 3. Kryteria i procedura przyjmowania dzieci do świetlicy:
  • do świetlicy przyjmowani są uczniowie na pisemną prośbę rodziców lub opiekunów, wypełniając kartę zapisu (do pobrania u wychowawców świetlicy),
  • wypełnioną kartę należy złożyć do 7 dni od rozpoczęcia roku szkolnego,
  • kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja złożona z wicedyrektora szkoły i wychowawców świetlicy,
  • decyzja o przyjęciu ucznia do świetlicy zostaję podjęta najpóźniejdo 14 dnia roku szkolnego,
  • w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej w szczególności:
   • uczniowie rodziców pracujących (dwoje) i nie mogących zostawić dzieci pod opiką innych członków rodziny,
   • uczniowie dojeżdżający autobusami szkolnymi,
   • uczniowie rodzin niepełnych i wielodzietnych,
  • istnieje możliwość przyjęcia ucznia w trakcie roku szkolnego jeśli jest miejsce i wyrazi zgodę dyrekcja szkoły.

 4. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

  Jeśli nieobecność ucznia na zajęciach dłuższa niż miesiąc jest nieusprawiedliwiona, wówczas zostaje skreślony z listy obecności. Może zostać przyjęta kolejna osoba z listy oczekujących.

 5. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca zobowiązany jest podjąć niezwłocznie następujące działania:
  • poinformowanie o wypadku Dyrektora szkoły,
  • zawiadomienie pielęgniarki szkolnej (pogotowia ratunkowego - w uzasadnionych przypadkach),
  • zawiadomienie rodziców o wypadku i stanie zdrowia wychowanka.

 6. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko.

 7. Procedura odbioru dzieci ze świetlicy:
  • W przypadku braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy świetlicy (sytuacje losowe) rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji wychowawcę świetlicy.
  • Nauczyciel uzgadnia z rodzicami czas odbioru dziecka, czeka na rodziców lub inna wskazaną przez niego osobę.
  • W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy o czasie, nauczyciel podejmuje próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicami dziecka.
  • Jeżeli kontakt telefoniczny z rodzicami jest niemożliwy, nauczyciel zawiadamia dyrektora lub wicedyrektora szkoły oraz zawiadamia policję.
  • Z przebiegu sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany dyrektorowi szkoły.
  • W przypadku powtarzających się sytuacji nieodbierania dziecka ze świetlicy w wyznaczonym czasie, w stosunku do rodziców/opiekunów zostaną podjęte odpowiednie działania np. powiadomienie Sądu Rodzinnego oraz skreślenie z listy uczestników zajęć.

 8. Procedura przyprowadzania do świetlicy dzieci z klas I przez wychowawców:
  • Wychowawca klasy pierwszej jest zobowiązany do odprowadzenia uczniów po skończonych lekcjach do świetlicy.
  • Jeśli lekcje kończy inny nauczyciel (np. jęz. angielskiego, religii), jest on również zobowiązany do odprowadzenia dzieci do świetlicy po skończonej lekcji.
  • Nauczyciel jest zobowiązany poinformować wychowawcę świetlicy ilu uczniów pozostawia w świetlicy.

 9. Procedura postępowania z uczniami kl. I-III, które nie są zapisane do świetlicy:
  • W sytuacjach wyjątkowych dzieci niezapisane do świetlicy mogą uczestniczyć w zajęciach, gdy liczebność grupy obecnej na świetlicy nie przekracza 25 uczniów.
  • Jeżeli uczeń skończył zajęcia, a nie jest zapisany do świetlicy, opiekę do momentu przyjścia rodziców zapewnia mu nauczyciel mający z nim ostatnia lekcję.
  • W sytuacji opisanej w punkcie 2, jeżeli nauczyciel ma jeszcze planowe zajęcia dydaktyczne, może osobiście przyprowadzić dziecko do świetlicy powiadamiając o tym rodziców.

 10. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu Świetlicy Szkolnej i przestrzegać ujętych zasad.

Wychowankowie świetlicy

 1. Prawa uczestnika świetlicy.
   Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
  • życzliwego i podmiotowego traktowania,
  • prawo do indywidualnych zajęć, jeśli nie przeszkadza innym dzieciom, wychowawcy podczas pracy z grupą, a także jeśli nie zagrażają one bezpieczeństwu jego i innych dzieci,
  • korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań,
  • wpływa na planowanie pracy w świetlicy.

 2. Obowiązki uczestnika świetlicy.
   Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
  • systematycznego udziału w zajęciach,
  • nieopuszczania świetlicy bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy ( osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
  • kulturalnego zachowania się,
  • przestrzegania regulaminu świetlicy.

Nagrody i wyróżnienia

 • wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
 • pochwała przekazana opiekunom,
 • dyplom lub drobny upominek na koniec roku szkolnego.

Kary

 • upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów,
 • poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie),
 • nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy,
 • nagana udzielona przez Dyrektora szkoły,
 • skreślenie z listy uczestników świetlicy.

Dokumentacja świetlicy

 1. Roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej zatwierdzony przez Dyrektora szkoły na początku roku szkolnego;

 2. Plan pracy świetlicy szkolnej;

 3. Ramowy rozkład dnia.

 4. Tygodniowy rozkład zajęć - tematyczny.

 5. Dziennik zajęć.

 6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

 7. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy.

 8. Strona internetowa - szkolna.

 9. Regulamin świetlicy.

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Statut Szkoły.

Do góry   

Rozkład jazdy autobusów szkolnych

  Przywozy: Pn-Pt
 • Brzóza Stadnicka 710
 • Opaleniska 710
 • Zmysłówka SP 713
 • Kopanie 715
 • Smolarzyny 715
 • Zakącie 725
 • Zakącie 735
 • Żołynia Dolna 735
  Odwozy: Pn-PT
 • Brzóza Stadnicka 1340
 • Brzóza Stadnicka 1450
 • Opaleniska,
  Kopanie 1435
 • Zmysłówka SP 1350
 • Smolarzyny 1340
 • Smolarzyny 1435
 • Zakącie SP 1340
 • Zakącie 1435
 • Żołynia Dolna 1340
 • Żołynia Dolna 1435

Czas lekcyjny

8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:55 - 11:40
11:50 - 12:35
12:45 - 13:30
13:40 - 14:25

Przerwy w roku szkolnym

 • Zimowa przerwa świąteczna
  23.12.2017 - 01.01.2018
 • Ferie zimowe
  29.01 - 11.02.2018
 • Wiosenna przerwa świąteczna
  29.03 - 03.04.2018
 • Zakończenie roku szkolnego
  22.06.2018
 • Dni wolne od zajęć dydakty.
  20.10.2017
  31.04.2018
  02.05.2018
  04.05.2018
  01.06.2018

Nasza Żołynia

Żołynia

Copyright: J. Sobuś