Szko豉 podstawowa nr 1

e-mail: sekretariat@sp1zolynia.pltel. (17)2243012

Organy statusowe

Nasza szko豉

Informacje

Nasi uczniowie

Archiwum

Strona g堯wna

Rada Rodzic闚

Og鏊nym celem Rady jest dzia豉nie na rzecz wychowawczej i opieku鎍zej funkcji szko造. Rada wspiera tak瞠 wiele przedsi瞝zi耩 organizacyjnych, gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji wa積ych zada szko造. Dzia豉 w oparciu o sw鎩 regulamin.


Przedstawiciele Rady Rodzic闚

Kl. I a -

Kl. I b -

Kl. I c -

Kl. II a -

Kl. II b -

Kl. III a -

Kl. III b -

Kl. IV a -

Kl. IV b -

Kl. V a -

Kl. V b -

Kl. VI a -

Kl. VI b -Regulamin Rady Rodzic闚


Regulamin zawiera:

 1. Postanowienia og鏊ne.
 2. Sk豉d, kadencja i tryb powo造wania Rady Rodzic闚.
 3. Organy Rady Rodzic闚.
 4. Tryb podejmowania uchwa przez Rad Rodzic闚.
 5. Kompetencje Rady Rodzic闚.
 6. Przepisy ko鎍owe.


I. Postanowienia og鏊ne

1

Rada Rodzic闚 stanowi reprezentacj rodzic闚 i prawnych opiekun闚 uczni闚.

2

Podstawowym celem Rady Rodzic闚 jest reprezentowanie stanowiska rodzic闚 wobec innych stron spo貫cznoci szkolnej oraz wsp馧decydowanie o najwa積iejszych sprawach Szko造.

3

Podstawowymi zadaniami Rady Rodzic闚 s:

 1. Opiniowanie w bie蕨cym i perspektywicznym planowaniu pracy Szko造.
 2. Wsp馧udzia w realizacji programu nauczania i programu wychowawczego oraz zada opieku鎍zych Szko造.
 3. Podejmowanie dzia豉 na rzecz pozyskiwania dodatkowych rodk闚 finansowych dla Szko造, zw豉szcza na dzia豉lno edukacyjn i wychowawczo - opieku鎍z.
 4. Pomoc w doskonaleniu organizacji Szko造 oraz poprawie warunk闚 jej pracy.
 5. Udzielanie pomocy Samorz鉅owi Uczniowskiemu, dzia豉j鉍emu w Szkole.


II. Sk豉d, kadencja i tryb powo造wania Rady Rodzic闚

4

W sk豉d Rady Rodzic闚 wchodz:

 1. Stali cz這nkowie
  • Sta造mi cz這nkami Rady Rodzic闚 s przedstawiciele rodzic闚 i opiekun闚 prawnych dzieci wybrani w g這sowaniu tajnym lub jawnym na zebraniach klasowych. Rada Rodzic闚 liczy co najmniej tylu cz這nk闚 sta造ch, ile jest klas w Szkole.
 2. Honorowi cz這nkowie
  • Rodzice aktywnie dzia豉j鉍y na rzecz Szko造.
  • Przedstawiciele spo貫cznoci lokalnej wspieraj鉍y rad Rodzic闚 w jej dzia豉niach na rzecz Szko造.

5

Podstawowym ogniwem organizacyjnym og馧u rodzic闚 Szko造 jest zebranie rodzic闚 klasy. Zebranie rodzic闚 wybiera spor鏚 siebie "klasow rad rodzic闚" sk豉daj鉍 si z przewodnicz鉍ego, skarbnika i sekretarza.

6

Wybory klasowej rady rodzic闚 powinny odbywa si przed wyborami Rady Rodzic闚, ale nie pniej ni w pierwszym miesi鉍u roku szkolnego.

7

Mandat cz這nka rady Rodzic闚 wygasa w przypadku:

 • uko鎍zenia lub zmiany Szko造 przez ucznia,
 • zrzeczenia si udzia逝 w pracy Rady Rodzic闚 w drodze pisemnego owiadczenia,
 • udzielenia votum nieufnoci przez pozosta造ch cz這nk闚 Rady,
 • udzielenia votum nieufnoci przedstawicielowi klasy przez zebranie klasy,
 • up造wu kadencji cz這nka Rady.

8

W przypadku wygani璚ia mandatu cz這nka Rady Rodzic闚, og豉sza si wybory uzupe軟iaj鉍e.

9

Najwy窺z w豉dz og馧u rodzic闚 jest plenarne zebranie cz這nk闚 rad klasowych zwo造wane raz w czasie kadencji rady.

10

Ustala si nast瘼uj鉍y porz鉅ek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego Rady Rodzic闚:

 1. Wyb鏎 przewodnicz鉍ego i sekretarza zebrania oraz innych organ闚 zebrania, jak: komisja regulaminowa, komisja uchwa i wniosk闚, komisja wyborcza. Wybory do tych funkcji s jawne.
 2. Sprawozdanie ust瘼uj鉍ego organu z dzia豉lnoci w okresie sprawozdawczym.
 3. Sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie udzielenie) absolutorium ust瘼uj鉍emu organowi.
 4. Informacja dyrektora szko造 o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu plac闚ki.
 5. Ewentualne wyst雷ienia zaproszonych przedstawicieli innych organ闚 Szko造 lub organizacji.
 6. Plenarna dyskusja programowa.
 7. Uchwalenie wniosk闚 programowo - organizacyjnych do dzia豉lnoci Rady Rodzic闚 w nast瘼nej kadencji.
 8. Wybory nowych organ闚 Rady Rodzic闚: ustalenie przez Komisj Regulaminow listy obecnoci i stwierdzenie prawomocnoci zebrania.
 9. Przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydat闚 przez Komisj Wyborcz.
 10. G這sowanie.
 11. Og這szenie wynik闚 wybor闚 przez Przewodnicz鉍ego Komisji Wyborczej.
 12. Wolne g這sy i wnioski.

11

Inne plenarne posiedzenia Rady Rodzic闚 ka盥orazowo przyjmuj porz鉅ek swoich obrad.


III. Organy Rady Rodzic闚

12

Organami Rady Rodzic闚 s:

 • prezydium rady,
 • komisja rewizyjna,
 • rada rodzic闚 klasy.

13

Plenarne zebranie Rady Rodzic闚 Szko造 wybiera spor鏚 siebie:

 • prezydium (5 os鏏) jako wewn皻rzny organ kieruj鉍y pracami Rady Rodzic闚,
 • Prezydium Rady Rodzic闚 obraduje nie rzadziej ni 3 razy w roku szkolnym,
 • Komisje rewizyjn (3-osobow) jako organ Rady Rodzic闚 wybiera wi瘯szoci g這s闚 przewodnicz鉍ego rady i przewodnicz鉍ego komisji rewizyjnej.


IV. Tryb podejmowania uchwa przez Rad Rodzic闚

14

Posiedzenia Rady Rodzic闚 zwo逝je przewodnicz鉍y z urz璠u lub na wniosek co najmniej 1/3 cz這nk闚 Rady Rodzic闚, nie rzadziej ni 1 raz w roku szkolnym.

15

Zebranie plenarne Rady Rodzic闚 w ka盥ym czasie mo瞠 zwo豉 dyrektor Szko造.

16

Tematyk posiedze ustala organizator zebrania. W wyniku obrad Rada Rodzic闚 formu逝je wnioski lub podejmuje uchwa造, kt鏎e zapadaj w g這sowaniu jawnym, zwyk章 wi瘯szoci g這s闚 w obecnoci najmniej 1/2 cz這nk闚 sta造ch.

17

G這sowanie w sprawach personalnych jest tajne lub jawne; o formie decyduje wi瘯szo zebranych. Prawo do g這su maj tylko stali cz這nkowie Rady Rodzic闚.

18

List uczestnik闚 ustala ka盥orazowo sekretarz lub przewodnicz鉍y.

19

Uchwa造 Rady Rodzic闚 mo瞠 zawiesi dyrektor Szko造 w razie ich niezgodnoci z obowi頊uj鉍ymi przepisami.

20

W sprawach spornych Rada Rodzic闚 i dyrektor Szko造 mog odwo豉 si do organu prowadz鉍ego Szko喚.


V. Kompetencje Rady Rodzic闚

21

Rada Rodzic闚 mo瞠 wyst瘼owa do Rady Szko造, Rady Pedagogicznej, Samorz鉅u Uczniowskiego, dyrektora Szko造 z wnioskami i opiniami dotycz鉍ymi wszystkich spraw Szko造.

22

Rada Rodzic闚 ma prawo opiniowa i zg豉sza propozycje zmian do:

 • plan闚 rozwoju Szko造,
 • wewn靖rzszkolnego systemu oceniania,
 • planu wychowawczego Szko造,
 • plan闚 gospodarczo - finansowych Szko造,
 • szkolnych regulamin闚 o charakterze wewn皻rznym,
 • decyzji dyrekcji szko造 maj鉍ych bardzo wa積y wp造w na realizacj zada dydaktyczno-wychowawczych i opieku鎍zych prowadzonych przez szko喚.


VI. Przepisy ko鎍owe

23

Przewodnicz鉍y Rady Rodzic闚 ma prawo uczestniczenia z g這sem doradczym w posiedzeniach Rady Szko造, Rady Pedagogicznej.

24

Rada Rodzic闚 ma prawo zwr鏂i si z prob do Rady Pedagogicznej o zgod na uczestniczenie z g這sem doradczym przedstawicieli cz這nk闚 Rady Rodzic闚 w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

25

Posiedzenia Rady Rodzic闚 s protoko這wane, a dokumentacj przechowuje przewodnicz鉍y w aktach Rady.

26

Rada Rodzic闚 mo瞠 wyst瘼owa z uzasadnionym wnioskiem do dyrektora Szko造 o ocen pracy nauczyciela, za do organu prowadz鉍ego - o ocen pracy dyrektora lub plac闚ki jako ca這ci.

27

Rada Rodzic闚 mo瞠 wyst瘼owa do dyrektora szko造 z wnioskiem o nagrod lub wyr騜nienie dla nauczyciela.

28

Zebrania rodzic闚 poszczeg鏊nych klas odbywaj si z inicjatywy samych rodzic闚, klasowej Rady Rodzic闚 lub wychowawcy klasy. Liczba zebra nie mo瞠 by mniejsza ni 3 w roku szkolnym.

29

Rada rodzic闚 gromadzi fundusze na wspieranie statusowej dzia豉lnoci Szko造 z nast瘼uj鉍ych r鏚e:

 • ze sk豉dek rodzic闚,
 • z wp豉t os鏏 fizycznych, instytucji, fundacji, organizacji, do kt鏎ych wyst雷i prezydium rady,
 • z dochodowych imprez organizowanych przez Rad Rodzic闚 dla rodzic闚 i mieszka鎍闚 rodowiska, w kt鏎ym Szko豉 funkcjonuje,
 • z dzia豉lnoci gospodarczej.

30

Minimaln wysoko sk豉dki rodzic闚 ustala si na pocz靖ku ka盥ego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodzic闚 danej klasy lub zebraniu og馧u rodzic闚 wszystkich klas.

31

Klasowa Rada Rodzic闚 mo瞠 ca趾owicie zwolni od wnoszenia sk豉dki, obni篡 sk豉dk, je瞠li do szko造 ucz瘰zcza wi璚ej dzieci tych samych rodzic闚 lub rodzina znajduje si w trudnej sytuacji materialnej. Obni瞠nie sk豉dki lub zwolnienie wymagaj indywidualnego rozpatrzenia.

32

Wydatkowanie rodk闚 zgromadzonych przez Rad Rodzic闚 odbywa si na podstawie "Preliminarza wydatk闚 Rady Rodzic闚 na rok szkolny" zatwierdzonego ka盥orazowo przez Prezydium Rady Rodzic闚.

33

Dokumentacj ksi璕owo - rachunkow prowadzi skarbnik Rady Rodzic闚.

34

Na zako鎍zenie kadencji, w trakcie zebrania og鏊nego rodzic闚, zwo豉nego przez przewodnicz鉍ego, dyrektora Szko造, Rada Rodzic闚 ma obowi頊ek przedstawi szczeg馧owe sprawozdanie ze swojej dzia豉lnoci.

35

Regulamin Rady Rodzic闚 zosta zatwierdzony na plenarnym posiedzeniu Rady Rodzic闚.


Do g鏎y   


Rozk豉d jazdy autobus闚 szkolnych

  Przywozy: Pn-Pt
 • Brz霩a Stadnicka 710
 • Opaleniska 710
 • Zmys堯wka SP 713
 • Kopanie 715
 • Smolarzyny 715
 • Zak鉍ie 725
 • Zak鉍ie 735
 • 皋造nia Dolna 735
  Odwozy: Pn-PT
 • Brz霩a Stadnicka 1340
 • Brz霩a Stadnicka 1450
 • Opaleniska,
  Kopanie 1435
 • Zmys堯wka SP 1350
 • Smolarzyny 1340
 • Smolarzyny 1435
 • Zak鉍ie SP 1340
 • Zak鉍ie 1435
 • 皋造nia Dolna 1340
 • 皋造nia Dolna 1435

Czas lekcyjny

8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:55 - 11:40
11:50 - 12:35
12:45 - 13:30
13:40 - 14:25

Przerwy w roku szkolnym

 • Zimowa przerwa wi靖eczna
  23.12.2017 - 01.01.2018
 • Ferie zimowe
  29.01 - 11.02.2018
 • Wiosenna przerwa wi靖eczna
  29.03 - 03.04.2018
 • Zako鎍zenie roku szkolnego
  22.06.2018
 • Dni wolne od zaj耩 dydakty.
  20.10.2017
  31.04.2018
  02.05.2018
  04.05.2018
  01.06.2018

Nasza 皋造nia

皋造nia

Copyright: J. Sobu