Szko豉 podstawowa nr 1

e-mail: sekretariat@sp1zolynia.pltel. (17)2243012

Organy statusowe

Nasza szko豉

Informacje

Nasi uczniowie

Archiwum

Strona g堯wna

Godziny pracy biblioteki szkolnej

Poniedzia貫k: 10:00 - 14:00

Wtorek: 8:00 - 11:50

roda: 9:00 - 10:50     11:50 - 14:00

Czwartek: 8:00 - 12:30

Pi靖ek: 8:00 - 12:30    13:30 - 14:00

* Nauczyciel na dy簑rze:

wtorek: 7.45 - 8.00; 8.45 - 8.55; 9.40 - 9.50; 10.35 - 10.55

* - podczas pe軟ienia dy簑ry naucyciel jest nieobecny w bibliotece
REGULAMIN
wypo篡czenia darmowych podr璚znik闚
REGULAMIN BIBLIOTEKI                        REGULAMIN CZYTELNI
REGULAMIN
Multimedialnego Centrum InformacjiRegulamin Biblioteki

 1. Biblioteki mog korzysta:
  • wszyscy uczniowie,
  • nauczyciele,
  • rodzice i inne osoby za zgod Dyrektora Szko造.

 2. Korzystanie z biblioteki jest bezp豉tne.

 3. Ucze szko造 podstawowej staje si u篡tkownikiem biblioteki w drugim p馧roczu klasy pierwszej.

 4. Jednoczenie mo積a wypo篡czy 3 ksi嘀ki na dwa tygodnie.

 5. Czytelnik mo瞠 prosi o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji ksi嘀kowej.

 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia ksi嘀ki czytelnik zobowi頊any jest zwr鏂i tak sam pozycj albo inna a.skazan przez bibliotekarza.

 7. Za przetrzymywanie pozycji ksi嘀kowych Rada Pedagogiczna i bibliotekarz mo瞠 zadecydowa o obowi頊ku poniesienia przez czytelnika kary finansowej.

 8. Korzystaj鉍y z biblioteki zobowi頊ani s do dba這ci o wypo篡czone materia造.

 9. Wszystkie wypo篡czone materia造 powinny by zwr鏂one przed ko鎍em roku szkolnego.

 10. U uczniom systematycznie bior鉍ym udzia w pracach bibliotecznych mog by przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

Do g鏎y
Regulamin Czytelni

 1. Przed wejciem do czytelni nale篡 pozostawi plecaki w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.

 2. Zbiory czytelni s逝蕨 wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom naszej szko造, a tak瞠 rodzicom uczni闚.

 3. Uczniowie ze zbior闚 czytelni mog korzysta tylko na miejscu. Nauczyciele mog je wypo篡cza do pracowni lub do domu.

 4. Ka盥y czytelnik ma wolny dost瘼 do p馧ek i sam mo瞠 wybiera ksi嘀ki z ksi璕ozbioru podr璚znego oraz czasopisma, w ka盥ej chwili mo瞠 zwr鏂i si o pomoc do nauczyciela bibliotekarza.

 5. Wykorzystane ksi嘀ki lub czasopisma nale篡 zwraca nauczycielowi bibliotekarzowi.

 6. Roczniki czasopism mog by przekazywane do pracowni przedmiotowych.

 7. Wszyscy czytelnicy powinni dba o 豉d i porz鉅ek w czytelni.

 8. W czytelni obowi頊uje cisza.

 9. Po skorzystaniu ze zbior闚 nale篡 wpisa si do zeszytu odwiedzin czytelni.

Do g鏎y
Regulamin
Multimedialnego Centrum Informacji

 1. Komputer multimedialny s逝篡 do przegl鉅ania edukacyjnych program闚 multimedialnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie. Korzysta z niego mog wszyscy uczniowie i pracownicy szko造 na zasadach okrelonych w regulaminie.

 2. Przy stanowisku komputerowym mog pracowa najwy瞠j dwie osoby. Maksymalny czas pracy wynosi 25 minut. Mo積a zarezerwowa czas pracy na nast瘼ny dzie.

 3. Na prac przy komputerze potrzebna jest zgoda nauczyciela bibliotekarza. Przed rozpocz璚iem pracy nale篡 si wpisa do zeszytu ewidencji.

 4. U篡tkownik ma obowi頊ek:
  • informowa dy簑ruj鉍ego bibliotekarza o nieprawid這wym dzia豉niu komputera i uszkodzeniach technicznych,
  • zachowa cisz i nie zak堯ca pracy innym u篡tkownikom,
  • uzyska zgod bibliotekarza na korzystanie z w豉snych dyskietek, p造t,
  • stosowa si do polece dy簑ruj鉍ego bibliotekarza.

 5. Nie wolno:
  • instalowa w豉snych program闚 i dokonywa zmian w istniej鉍ym oprogramowaniu,
  • wy章cza i w章cza urz鉅ze do sieci elektrycznej bez zgody bibliotekarza,
  • wykorzystywa oprogramowania do cel闚 komercyjnych, naruszaj鉍ych godno innych os鏏 oraz niezgodnych z prawem

 6. Za uszkodzenie sprz皻u komputerowego i oprogramowania u篡tkownik odpowiada finansowo (jeli jest niepe軟oletni, odpowiedzialno ponosz rodzice).

 7. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara w formie zakazu korzystania z komputera w okrelonym przez nauczyciela bibliotekarza czasie.
Regulamin wypo篡czenia darmowych podr璚znik闚
uczniom Szko造 Podstawowej nr 1 im. w. Jana Kantego w roku szkolnym 2015/2016.

 • I. Przedmiot regulaminu.

  1. Podr璚zniki do nauczania zintegrowanego i j瞛yka angielskiego dla klas I i II oraz podr璚zniki przedmiotowe do klasy IV s w豉snoci Szko造 Podstawowej nr 1 im. w. Jana Kantego w 皋造ni i udost瘼niane s poprzez bibliotek szkoln.

  2. Podr璚zniki i materia造 edukacyjne, przekazane szkole w ramach dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, maj by u篡tkowane przez okres 3 lat dlatego w szczeg鏊ny spos鏏 nale篡 chroni je przed zagubieniem i zniszczeniem.

  3. Szko豉 nieodp豉tnie wypo篡cza uczniom podr璚zniki, a materia造 獞iczeniowe przekazuje bez obowi頊ku zwrotu.

  4. Do章czona do podr璚znika p造ta CD stanowi integraln cz podr璚znika lub materia堯w edukacyjnych i nale篡 j zwr鏂i wraz z podr璚znikiem lub materia貫m edukacyjnym. Zagubienie p造ty CD skutkuje koniecznoci zwrotu koszt闚 ca貫go podr璚znika lub materia堯w edukacyjnych (wg zasad ustalonych przez MEN).

 • II. Zasady korzystania i udost瘼niania darmowych podr璚znik闚.

  1. Pierwsze czci podr璚znik闚 b璠 wypo篡czone uczniom na pocz靖ku wrzenia; uczniowie przychodz do biblioteki szkolnej ca章 grup wraz z wychowawc -nauczycielem wychowania zintegrowanego, podczas zaj耩 edukacyjnych. Wtedy ka盥emu uczniowi zostaje przypisany w komputerowej bazie wypo篡cze podr璚znik i materia造 edukacyjne.

  2. Wypo篡czenie kolejnej czci podr璚znika nast瘼uje po przerobieniu materia逝 z poprzedniej czci i zwrocie do biblioteki egzemplarza dotychczas u篡wanego. Uczniowie przychodz do biblioteki ca造m zespo貫m klasowym wraz z wychowawc.

  3. Uczniowie, nieobecni w szkole w dniu wypo篡czenia/ oddawania podr璚znik闚, b璠 zobowi頊ani do indywidualnego zg這szenia si do biblioteki szkolnej z rodzicem lub wychowawc.

  4. Uczniowie zobowi頊ani s do dba這ci o dobry stan podr璚znika (ob這瞠nie, nie umieszczanie na ok豉dce oraz wewn靖rz trwa造ch rysunk闚 i napis闚).

  5. Wraz z up造wem terminu zwrotu ucze powinien uporz鉅kowa podr璚zniki,( tj. powyciera wszystkie wpisy dokonane o堯wkiem), a nast瘼nie odda je do biblioteki szkolnej wraz z ich dodatkowym wyposa瞠niem (p造ty, mapy, plansze itp.).

 • III. Odpowiedzialno za podr璚znik.

  1. Ucze ponosi pe軟 odpowiedzialno materialn za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypo篡czonych podr璚znik闚 lub materia堯w edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypo篡czenia (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej).

  2. Przez zniszczenie podr璚znika lub materia堯w edukacyjnych rozumie si umylne lub spowodowane przez zaniedbanie u篡tkownika poplamienie, trwa貫 zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, po豉manie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, kt鏎e pomniejszaj warto u篡tkow podr璚znika lub materia堯w edukacyjnych i uniemo磧iwiaj pe軟e z nich korzystanie.

  3. W przypadku , gdy ucze odchodzi ze szko造 w trakcie trwania roku szkolnego, zobowi頊any jest do oddania do biblioteki szkolnej wypo篡czonego podr璚znika.

  4. Rodzic/ prawny opiekun ucznia zobowi頊any jest do zapoznania si z niniejszym regulaminem.

Do g鏎y


Rozk豉d jazdy autobus闚 szkolnych

  Przywozy: Pn-Pt
 • Brz霩a Stadnicka 710
 • Opaleniska 710
 • Zmys堯wka SP 713
 • Kopanie 715
 • Smolarzyny 715
 • Zak鉍ie 725
 • Zak鉍ie 735
 • 皋造nia Dolna 735
  Odwozy: Pn-PT
 • Brz霩a Stadnicka 1340
 • Brz霩a Stadnicka 1450
 • Opaleniska,
  Kopanie 1435
 • Zmys堯wka SP 1350
 • Smolarzyny 1340
 • Smolarzyny 1435
 • Zak鉍ie SP 1340
 • Zak鉍ie 1435
 • 皋造nia Dolna 1340
 • 皋造nia Dolna 1435

Czas lekcyjny

8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:55 - 11:40
11:50 - 12:35
12:45 - 13:30
13:40 - 14:25

Przerwy w roku szkolnym

 • Zimowa przerwa wi靖eczna
  23.12.2017 - 01.01.2018
 • Ferie zimowe
  29.01 - 11.02.2018
 • Wiosenna przerwa wi靖eczna
  29.03 - 03.04.2018
 • Zako鎍zenie roku szkolnego
  22.06.2018
 • Dni wolne od zaj耩 dydakty.
  20.10.2017
  31.04.2018
  02.05.2018
  04.05.2018
  01.06.2018

Nasza 皋造nia

皋造nia

Copyright: J. Sobu